Your Cart

OBCHODNÍ PODMÍNKY | PLATEBNÍ PODMÍNKY | REKLAMAČNÍ PODMÍNKY | OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup e-knih přes webové rozhraní www.bytmuz21.cz (dále také jen „VOP“) provozované společností RikesLiv s.r.o., IČ: 07682417, se sídlem Nové Sady 988/2, Brno, PSČ 602 00, sp. zn. C 109543 vedená u Krajského soudu v Brně (dále také jen „prodávající“)

1.   ÚVODNÍ USTANOVENÍ

2.   Prodávající provozuje a spravuje webové rozhraní – webové stránky bytmuz21.cz, prostřednictvím nichž je kupující (jak je definován níže v odst. 2., 3. a 4.) schopen si objednat od prodávajícího e-knihy za podmínek stanovených v těchto všeobecných obchodních podmínkách.

3.   Kupující je ten, kdo prostřednictvím webového rozhraní bytmuz21.cz uzavře s prodávajícím, kupní smlouvu, a tím koupí e-knihu. Kupujícím může být spotřebitel anebo podnikatel.

4.   Spotřebitelem je každý člověk splňující definiční znaky spotřebitele dle ustanovení § 419 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také jen „spotřebitel“). Vztahy se spotřebitelem zvlášť neupravené těmito všeobecnými obchodními podmínkami se řídí českými obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také jen „občanský zákoník“), zákonem č. 634/1992 Sb., na ochranu spotřebitele, a dále též zákonem č. 121/2000 Sb.,

5.   Podnikatelem je každá osoba, která není spotřebitelem a která splňuje definiční znaky podnikatele dle ustanovení § 420 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také jen „podnikatel“). Vztahy s podnikatelem zvlášť neupravené těmito všeobecnými obchodními podmínkami se řídí českými obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem s výlukou aplikace zejména ustanovení občanského zákoníku a jiných právních předpisů chránících postavení spotřebitele, a dále se řídí též zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon.

6.   E-knihou se v těchto všeobecných obchodních podmínkách rozumí ekvivalent tištěné publikace, který není prodávajícím distribuován na hmotném nosiči, ale je individuálně zpřístupněn kupujícímu ve formě datového elektronického souboru ve formátu PDF. Není-li výslovně uvedeno jinak, může e-kniha zahrnovat další soubory (např. fotografie, grafiky, animace, zvukově obrazové záznamy). Pro účely všeobecných obchodních podmínek se předmětem koupě, zbožím nebo věcí rozumí e-kniha.

7.   Prodávající je oprávněn všeobecné obchodní podmínky kdykoliv jednostranně změnit či doplnit. V takovém případě se prodávající zavazuje informovat o takové změně kupujícího vhodnou formou, např. informováním na webových stránkách bytmuz21.cz. Všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné vždy ve znění zveřejněném a dostupném na webových
stránkách bytmuz21.cz. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění všeobecných obchodních podmínek.

8.   OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

9.   Aktuální nabídka e-knih je uvedena na webovém rozhraní bytmuz21.cz v sekci E-shop, a to včetně uvedení kupní ceny. Veškerá prezentace e-knih umístěná na webovém rozhraní je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně žádné z prezentovaných e-knih. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

n use    

10.   Kupující má možnost objednat e-knihy formou odeslání elektronické objednávky prodávajícímu, a to bez registrace kupujícího. Kupující provede objednávku tak, že na webovém rozhraní vyplní požadované údaje do připraveného elektronického objednávkového formuláře, který následně odešle prodávajícímu (dále jen „objednávka“). Údaje uvedené kupujícím v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Kupující má možnost před odesláním objednávky zkontrolovat a měnit údaje uvedené v objednávce.

this    

11.   Kupujícím odeslaná objednávka představuje návrh na uzavření kupní smlouvy, který činí kupující vůči prodávajícímu. Kupní smlouva je uzavřena akceptací objednávky kupujícího prodávajícím, a to ve formě potvrzení objednávky ze strany prodávajícího kupujícímu odeslaného dle provozních možností na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce (dále jen „potvrzení objednávky“).

12.   Všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s obsahem všeobecných obchodních podmínek a jejich obsah považuje za jasný a srozumitelný, a že s nimi souhlasí. Kupující odesláním objednávky taktéž stvrzuje, že mu prodávající sdělil údaje uvedené v ustanovení § 1811 odst. 2 a § 1820 odst. 1 občanského zákoníku. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě, a taková odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.


PLATEBNÍ A DODACÍ PODMÍNKY

   1.   Ceny jsou platné v den zobrazení na webových rozhraní a mohou se měnit dle aktuálních akcí. Akční ceny jsou platné do data uvedeného u konkrétní e-knihy. Ceny jsou uváděny včetně všech daní a poplatků. Poskytovatel není plátcem DPH.

detail   2.   Ceny nezahrnují náklady na balení, dopravu, montáž ani instalaci odnos zboží či jiné výkony, není-li výslovně uvedeno jinak.

   3.   Kupující je povinen uhradit cenu nejpozději do 3 kalendářních dní po potvrzení objednávky, a to kartou online VISA, MasterCard, Maestro, jinak bude objednávka prodávajícím automaticky stornována a kupní smlouva zaniká. Za den úhrady ceny se považuje den, kdy je cena v plné výši připsána na bankovní účet prodávajícího (dále jen „zaplacení“).

   4.   E-kniha bude prodávajícím kupujícímu dodána nejpozději do 10 kalendářních dnů po zaplacení, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce.

   5.   Odesláním objednávky kupující výslovně souhlasí s tím, aby s poskytováním plnění podle kupní smlouvy bylo započato okamžitě, a bere tím na vědomí, že jelikož je předmětem kupní smlouvy dodání digitálního obsahu, který není dodáván na hmotném nosiči, nemá dle ustanovení
1837 písm. l) občanského zákoníku právo na odstoupení od kupní smlouvy.

   6.   Po zaplacení bude kupujícímu vystavena faktura – daňový doklad, která bude odeslána na adresu kupujícího uvedenou v objednávce. Faktura – daňový doklad slouží jako záruční list.

   7.   Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo k předmětu koupě až do okamžiku úplného zaplacení ceny. Zboží se považuje za dodané odesláním e-mailu s e-knihou na adresu kupujícího uvedenou v objednávce.


REKLAMAČNÍ ŘÁD

   1.   Prodávající odpovídá za to, že e-kniha při převzetí, kterým se pro účely obchodních podmínek rozumí stažení e-knihy na zařízení uživatele, má sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nemá vady, je kompletní a vyhovuje požadavkům právních předpisů. Nesplňuje-li e-kniha uvedené podmínky dle předchozí věty, zejména obsahuje-li datový soubor jinou e-knihu než jakou si kupující zakoupil nebo je-li datový soubor e-knihy neúplný, poškozený nebo nečitelný v kompatibilních zařízeních, má kupující právo v souladu s obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až § 1925, § 2099 až § 2117 a 2161 až § 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele), na uplatnění práv z vadného plnění (reklamace zboží).

   2.   Kupující je oprávněn uplatnit u prodávajícího právo z vady, která se vyskytne u e-knihy, bez zbytečného odkladu po jejím zjištění, ve lhůtě 24 měsíců ode dne převzetí e-knihy na zařízení uživatele, a to prostřednictvím reklamačního formuláře uvedeného níže tak, že kupující doručí vyplněný reklamační formulář s požadovanými údaji prodávajícímu na adresu RikesLiv s.r.o., IČ: 07682417, se sídlem Nové Sady 988/2, Brno, PSČ 602 00, nebo na elektronickou adresu jsem@charliegreenberg.cz. Reklamace musí obsahovat alespoň číslo objednávky, název e- knihy a popis zjištěných vad.

   3.   Při výskytu vady během šesti měsíců od převzetí e-knihy se předpokládá, že vada e-knihy existovala již při převzetí zboží. Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil. Vadou, za kterou prodávající neodpovídá, je také vada, kterou kupující způsobil sám a případy, kdy to vyplývá z povahy věci.

   4.   Prodávající rozhodne o reklamaci spotřebitele ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená, která je zapotřebí k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodnou na delší lhůtě. Pokud je reklamace oprávněná, prodávající je povinen kupujícímu vadný soubor e-knihy opravit nebo vrátit kupujícímu zaplacené peněžní prostředky, a to v zákonem stanovené lhůtě. Kupující akceptuje a výslovně souhlasí s tím, že mu peněžní prostředky mohou být poskytovatelem vráceny jiným způsobem a prostřednictvím jiného platebního prostředku, než jakým byly kupujícím poukázány za účelem zaplacení.

   5.   Prodávající rozhodne o reklamaci podnikatele ve lhůtě 3 pracovních dnů, ve složitých případech do 5 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená, která je zapotřebí k odbornému posouzení vady. Reklamace podnikatele včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 45 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se poskytovatel s podnikatelem nedohodnou na delší lhůtě. Pokud je reklamace oprávněná, prodávající je povinen kupujícímu vadný soubor e-knihy opravit nebo vrátit kupujícímu zaplacené peněžní prostředky, a to v zákonem stanovené lhůtě. Kupující akceptuje a výslovně souhlasí s tím, že mu peněžní prostředky mohou být prodávajícím vráceny jiným způsobem a prostřednictvím jiného platebního prostředku, než jakým byly prodávajícím poukázány za účelem zaplacení.


ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

   1.   Pokud to povaha zakoupeného zboží připouští, má spotřebitel právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 kalendářních dnů od jejího uzavření bez udání důvodu v souladu a za podmínek ustanovení § 1829 až § 1837 občanského zákoníku. Spotřebitel má právo od kupní smlouvy odstoupit pouze
v případě prodlení prodávajícího s dodáním e-knihy ve lhůtě dle čl. III. odst. 4. výše, a to ve lhůtě 7 kalendářních dnů od uplynutí lhůty pro dodání e-knihy.

announcements tha   2.   Dle ustanovení § 1837 písm. l) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, nemá kupující právo odstoupit od kupní smlouvy, jejímž předmětem bylo dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením kupní smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

   3   Kupující nemůže odstoupit od kupní smlouvy z důvodu, že údajně nevěděl, že předmětem objednávky je e-kniha, nikoli tištěná.

   4.   Podnikatel může od kupní smlouvy odstoupit, jen je-li tak ujednáno v kupní smlouvě nebo stanoví-li tak zákon.

   5.   V případě odstoupení spotřebitele od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, poskytovatel mu vrátí do 14 dnů od okamžiku odstoupení od kupní smlouvy veškeré zaplacené peněžní prostředky. Spotřebitel akceptuje a výslovně souhlasí s tím, že mu peněžní prostředky mohou být prodávajícím vráceny jiným způsobem a prostřednictvím jiného platebního prostředku, než jakým byly spotřebitelem poukázány za účelem zaplacení.

mers to see.

   6.   Spotřebitel musí o svém rozhodnutí odstoupit od kupní smlouvy vyrozumět prodávajícího formou písemného oznámení o odstoupení od kupní smlouvy, jehož vzor nalezne níže. Oznámení o rozhodnutí odstoupit od kupní smlouvy doručí spotřebitel na adresu RikesLiv s.r.o., IČ: 07682417, se sídlem Nové Sady 988/2, Brno, PSČ 602 00, nebo na elektronickou adresu jsem@charliegreenberg.cz. Prodávající potvrdí bez zbytečného odkladu v textové podobě kupujícímu přijetí oznámení o rozhodnutí odstoupit od kupní smlouvy, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce, případně v oznámení o rozhodnutí odstoupit od kupní smlouvy.


AUTORSKÁ PRÁVA


   1.   Kupující bere na vědomí, že e-knihy nabízené na webovém rozhraní prodávajícího jsou díla Ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, a jako taková podléhají ochraně podle tohoto zákona.


   2.   Kupující smí e-knihu užívat pouze pro svou osobní potřebu. Kupující nesmí e-knihu užít za účelem dosažení přímého či nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu či e-knihu poskytnout třetí osobě nebo užít e-knihu jiným způsobem, pokud mu k takovému užití nebude prodávajícím u konkrétního titulu výslovně udělena zvláštní licence. Kupující není oprávněn e-knihu jakkoliv kopírovat, doplňovat, sdílet, rozmnožovat, přenášet a rozšiřovat bez souhlasu prodávajícího, a to ani bezplatně. Kupující není oprávněn k jakékoliv změně obsahu e-knihy.


   3.   Kupující bere na vědomí, že při jakémkoliv užívání webového rozhraní, jakož i e-knih je povinen respektovat a dodržovat platné právní předpisy, zejména pak zákon č. 121/2000 Sb., autorský zákon, a je povinen vyvarovat se jakýchkoliv zásahů do autorských práv a práv duševního vlastnictví.


   4.   Kupující bere na vědomí, že za porušení autorských práv či jiných práv chráněných zákonem může být postižen dle platných právních předpisů.


MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ (ADR)


Máte-li k uzavřené kupní smlouvě, jejímu plnění či činnosti prodávajícího jakoukoliv stížnost, kontaktujte prodávajícího na adrese RikesLiv s.r.o., IČ: 07682417, se sídlem Nové Sady 988/2, Brno, PSČ 602 00, nebo na elektronické adrese jsem@charliegreenberg.cz.


V případě, že dojde mezi prodávajícím a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy,


který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je


Česká obchodní inspekce


Ústřední inspektorát – oddělení ADR


Štěpánská 15 120 00 Praha 2


Email: adr@coi.cz


Web: adr.coi.cz


Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, Která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.


ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


   1.   Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad přijímá ustanovení všeobecných obchodních podmínek včetně reklamačního řádu a ochrany osobních údajů na webovém rozhraní ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i platnou cenu objednaného zboží. Odeslanou objednávkou je kupující neodvolatelně vázán po dobu určenou k jejímu potvrzení prodávajícím.


   2.   Je-li některé ustanovení všeobecných obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.


   3.   Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti 13.5.2020


VZOROVÝ FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY:


Adresát: RikesLiv s.r.o., IČ: 07682417, se sídlem Nové Sady 988/2, Brno, PSČ 602 00, elektronická adresa jsem@charliegreenberg.cz


Dne .......... jsem si na Vašich internetových stránkách / v internetovém
obchodě jsem@charliegreenberg.cz objednal zboží ..........., číslo objednávky ............, v hodnotě .......... Kč. Objednané zboží jsem obdržel dne ...........


Na základě ust. § 1829 odst. 1 ve spojení s ust. § 1818 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, využívám svého zákonného práva a odstupuji od kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetu, která se týká výše uvedeného zboží, a zároveň Vás žádám o poukázání kupní ceny ve výši .......... Kč na můj bankovní účet číslo .............nejpozději do 14 dnů od doručení tohoto odstoupení od smlouvy.


V .......... dne ..........


Jméno a příjmení kupujícího: ................................................................................................


Adresa kupujícího: ................................................................................................


E-mail kupujícího: ................................................................................................


Datum a podpis kupujícího: ................................................... (pokud je tento formulář odesílán v listinné podobě)


Přílohy:


Doklad o koupi


VZOROVÝ REKLAMAČNÍ FORMULÁŘ


Adresát: RikesLiv s.r.o., IČ: 07682417, se sídlem Nové Sady 988/2, Brno, PSČ 602 00, elektronická adresa jsem@charliegreenberg.cz


Dne .......... jsem si na Vašich internetových stránkách / v internetovém
obchodě jsem@charliegreenberg.cz objednal zboží ..........., číslo objednávky ............, v hodnotě .......... Kč. Objednané zboží jsem obdržel dne ...........


Objednané zboží má tyto vady: ....................................................................................... (podrobný popis vad)


Požaduji vyřídit reklamaci následujícím způsobem: .......................................................................................(popis požadavku vyřízení reklamace)


Zároveň Vás žádám o vystavení potvrzení o uplatnění reklamace s uvedením, kdy jsem právo uplatnil/a, co je obsahem reklamace spolu s mým nárokem na opravu/výměnu/jiné společně odsouhlasené řešení.


Dále žádám o potvrzení data a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání (v případě, že se jedná o opravu, nikoliv výměnu.)


Jméno a příjmení kupujícího: ................................................................................................


Adresa kupujícího: ................................................................................................


E-mail kupujícího: ................................................................................................


Datum a podpis kupujícího: ................................................... (pokud je tento formulář odesílán v listinné podobě)


Přílohy:


Doklad o koupi


OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ NA WEBOVÝCH ROZHRANÍ bytmuz21.cz


   1.   Úvodní ustanovení


   2.   Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR”) je RikesLiv s.r.o., IČ: 07682417, se sídlem Nové Sady 988/2, Brno, PSČ 602 00, sp. zn. C 109543 vedená u Krajského soudu v Brně (dále též „správce“).


2. Kontaktní údaje na správce jsou:


   1.   Sídlo: Nové Sady 988/2, Brno, PSČ 602 00,


   2.   E-mail: jsem@charliegreenberg.cz,


   3.   Telefon: 774288765


3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické,


ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby (dále též „osobní údaj“).


4. Pověřenec pro ochranu osobních údajů nebyl správcem jmenován.


   1.   Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů


   2.   Správce zpracovává veškeré osobní údaje, které mu zákazník jakožto kupující poskytl nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění objednávky zákazníka.


   2.   Správce zpracovává identifikační a kontaktní údaje zákazníka, a dále údaje nezbytné pro plnění kupní smlouvy.


   3.   Zákazník souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů:


   1.   jméno a příjmení,


   2.   adresa bydliště,


   3.   identifikační číslo, daňové identifikační číslo (je-li zákazníkovi přiděleno),


   4.   adresa e-mailové pošty,


   5.   telefonní číslo,


a to za účelem uzavření kupní smlouvy, provozování informačního systému webové stránky jsem@charliegreenberg.cz, vymáhání práv z kupní smlouvy a k marketingovým účelům (dále společně jen jako „osobní údaje“).


III. Důvod a účel zpracování osobních údajů    1.   Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je plnění smlouvy mezi zákazníkem a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, a dále souhlas zákazníka se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.


Účelem zpracování osobních údajů je:


   1.   vyřízení objednávky zákazníka a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi zákazníkem a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mail), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,


   2.   zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit,


   3.   v případě uvedení osobních údajů třetí strany, např. příjemce zboží, je účelem zpracování osobních údajů výlučně účel vyřízení objednávky, údaje třetí strany nebudou za žádných okolností správcem využívány pro jiné účely, uvedením osobních údajů třetí strany odpovídá zákazník za případné následky plynoucí z využití těchto údajů k vyřízení objednávky,


   4.   ze strany správce nedochází k automatizovanému individuálnímu rozhodování dle čl. 22 nařízení GDPR.


Doba uchovávání osobních údajů


   1.   Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi zákazníkem a správce, a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů, a to po dobu 10 let od ukončení smluvního závazkového vztahu.


   2.   Správce dále uchovává osobní údaje po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 10 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.


   3.   Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů dle předchozích odstavců správce tyto osobní údaje


vymaže.


Příjemci osobních údajů1.Příjemci osobních údajů jsou osoby:


   1.   podílející se na dodání zboží zákazníkovi/ realizaci plateb zákazníkem na základě uzavřené smlouvy,


   2.   zajišťující služby provozování E-shopu a další služby související s provozováním E-shopu,


   3.   zajišťující marketingové služby.


   1.   Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje zákazníka do země mimo Evropskou unii, či mezinárodní organizaci.


   2.   Spokojenost zákazníka s nákupem může správce zjišťovat prostřednictvím e-mailových dotazníků. Dotazníky mohou být zákazníkům zasílány pokaždé, když dojde k nákupu zboží, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti zákazník neodmítne zasílání obchodních sdělení a dotazníků nebo zákazník neodvolá svůj dříve udělený souhlas.


Práva zákazníka


Zákazník má, za podmínek stanovených v nařízení GDPR, tato práva:


   1.   právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, je-li zpracování založeno na jeho základě;


   2.   právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,


   3.   právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popř. omezení zpracování dle čl. 18 GDPR,


   4.   právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR,


   5.   právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR,


   6.   právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR,


   7.   právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo e-mail správce uvedený v čl. I odst. 2,


   8.   právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se zákazník domnívá, že bylo porušeno jeho právo na ochranu osobních údajů.


VIII. Cookies


   1.   Správce využívá při provozu webových stránek tzv. cookies, což jsou textové soubory malého rozsahu, které jsou odesílány ze serveru správce do prohlížeče zákazníka, a při jeho opětovné návštěvě webových stránek, jsou zaslány zpět na server správce. Tím cookies umožňují správci rozpoznat prohlížeč zákazníka, zapamatovat si informace o jeho předchozí aktivitě na webových stránkách, a uzpůsobit tak obsah webových stránek potřebám zákazníka.


   2.   Správce využívá následující druhy cookies:


   1.   cookies prvních stran umožňující základní provoz a funkčnost webových stránek, bez nichž by nebylo možné obsah webových stránek správně zobrazit,


   2.   technické cookies, umožňující analýzu využití webových stránek, zajistit bezpečné přihlášení, zapamatovat si průběh vyplňování objednávky, uložení registračních údajů a obsahu nákupního košíku,


   3.   reklamní cookies, umožňující zobrazení cílené reklamy, sdílení webových stránek na sociálních sítích či vkládání komentářů k produktům.


Zabezpečení osobních údajů


   1.   Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů každého zákazníka.


   2.   Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových uložišť (hesla, antivirový program, šifrování, zálohy), a uložišť osobních údajů v listinné podobě (veškeré materiály uchovávané v listinné podobě (faktury, dodací listy, objednávky apod..) jsou uchovávány v uzamykatelné


kanceláři, uloženo ve skříních pod uzamčením (přístup povolen pouze správci)).


3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.


Závěrečná ustanovení


   1.   Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře zákazník potvrzuje, že je seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímá.


   2.   S těmito podmínkami zákazník souhlasí Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře. Odesláním objednávky zákazník potvrzuje, že je seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímá.


   3.   Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na internetových stránkách.